Back to All Events

Avani Avittam *Yajurveda Upakarma

Location : @ Temple

8:30am - Sri Ganapati Puja
8:45am - Kamo Karisheeth & Manyura Karisheeth Japam
9.00am - Maha Sankalpam
9.30am - Yagnopaveetha Dharanam Kanda Rishi Tharpanam&  Brahmayagyam
10:00am - Vedarambham

Earlier Event: August 23
Pradhosam
Later Event: August 25
Shravana Pournami MahaLakshmi Puja