Back to All Events

Avani Avittam *Yajurveda Upakarma

Location : @ Tumbleweed Recreation Center Chandler
Contact: Sribhaskar Mahadevan (602) 400 3432

6:15am - Sri Ganapati Puja
6:30am - Kamo Karisheeth & Manyura Karisheeth Japam
7.00am - Maha Sankalpam
7.30am - Yagnopaveetha Dharanam Kanda Rishi Tharpanam&  Brahmayagyam
8:00am - Vedarambham

Earlier Event: August 12
Pradhosam
Later Event: August 18
Sankatahara Chaturthi