Back to All Events

August 1st (Sat) – Sahasra Lingaarchana

6:30 AM  – Suprabhatham
7:00 AM  –  Ganapati Puja, Punyahavachanam, Maha Sankalpam and Rudra Kalasa Sthapanam 
7:30 AM  –  Ganapati Homam and Rudra Homam 
8:30 AM  –  Mahanyasam
9:45 AM  –  Sahasra Lingarchana Shodasavarana Pooja
11:00 AM  – Ekadasavara Rudra Abhishekam
1:30 PM – Maha Arathi and Prasadam