Special Sani Pradhosham Celebrations

2:30 pm – MahaSankalpam and Mahanyasa Parayanam
3:45 pm - Eka Dasa Rudrabhishekam
5:30 pm - Rudra Trishati Archana
6:00 pm - Maha Arathi