Aippasi Masa Shiva Annabhishekam


11:00am - Annabhishekam
12:30pm - special Arathi & prasadam

November 1
Pradhosam