Sri Vari Thiru Nakshataram

11:00AM – Sudarsana Homam
Noon – Special Thirumanjana Seva for Sri Venkateswara, Sri Devi and Bhu Devi.
1:00PM – Special Venkateswara Archana
1:30PM – Saathumarai and Nakshatara Deepa Seva

October 2
Pradhosam