Ganesh Chaturthi Visarjan Celebrations


9:30AM - Maha Sankalpam
10:15AM - Sri. Maha Ganapati Homam
11:00AM - Kalasa Uthapanam and Procession
11:15AM - ri Maha Ganapati Abhishekam
1:00PM - Sri Maha Ganapati Visarjan and Vishvaroopa Ganapati Procession
2:00PM - Archana, Maha Arahthi and Prasad
3:30PM - Kala Shrusti Music Festival