Back to All Events

Kumbabhisheka Mandala Abhishekam

10.30am – Sankalpam
11.00am - Koshta Vigraha Moola manthraHomam
12:00pm – Mandala Abhishekam for Koshta Vigraha’s
01.00pm - Archana
01.30pm - Maha Arathi & Prasad

Earlier Event: June 17
Pradhosham