Grand Visarjan Celebrations

10:00 AM - Maha Sankalpam
10:15 AM - Sri. Lakshmi Ganapati Homam
11:00 AM - Sri Maha Ganapati Abhishekam & Archana
12:00 PM – Kala Srushti Music Festival
1:15 PM - Sri Maha Ganapati Visarjan &
Viswaroopa Ganapati Procession
1:30 PM - Archana, Maha Arathi and Prasad