Ganesh Chaturthi Brahmotsavam

10:00 AM - Maha Sankalpam
10:15 AM - Sri. Lakshmi Ganapati Homam
11:00 AM - Sri Maha Ganapati Abhishekam & Archana
1:00 PM - Maha Arathi and Prasad