Back to All Events

Avani Avittam *Yajurveda Upakarma (Sacred thread ceremony)

8.30AM - Sri Ganapathi Puja
8.45AM - Kamo Karisheeth & Manyura Karisheeth Japam
9.00AM - Maha Sankalpam
9.30AM - Yagnopaveetha dharanam Kanda Rishi Tharpanam  &  Brahmayagyam
10.00AM - Jayathi Homam  & Vedarambham

 

Earlier Event: August 28
Varalakshmi Vratham
Later Event: August 29
Satyanarayana Puja