Sankatahara Chaturthi Ganapati Abhishekam

3:30PM - Ganapati Abhishekam