Sankatahara Chaturthi Ganapati Abhishekam

3:30 PM Ganapati Abhishekam