Sri Rama Navami

9:30 AM - Sri Sundara Kanda Parayan
3:30 PM – Kalasrushti - Cultural Program
4:00 PM – Special Panchamukha Hanuman Abhishekam & Vadai Malai Seva
4:30 PM – Sri Rama and Hanuman Archana
5:00 PM - Maha Arathi and Prasad