Ganesha Chaturthi Celebration (Ganesh Chaturthi Day)
Sep
12
10:30 AM10:30

Ganesha Chaturthi Celebration (Ganesh Chaturthi Day)

11:30AM - Special Abishekam to Lord Maha Ganapati
05:30PM - Brahmotsava Maha Sankalpam Kalasa Sthapanam
                  and Avahanam of 16 forms of Ganapati
06:30PM - Sri Shankata Hara Ganapati Homam
07:00PM - Shodasha (Sixteen) Dhravya ABhishekam for
                   Maha Ganapati
08:00PM – Maha Harathi

View Event →
Grand Ganesha Chaturthi Celebrations
Sep
15
9:00 AM09:00

Grand Ganesha Chaturthi Celebrations

(Special Alankaram to Lord Maha Ganapati)
09:00AM - Maha Sankalpam
09:30AM - Sahasra (1008) Modaka Sahitha Moola Mantra
                   Maha Ganapati Homam (Maha Ganapati Homam Offering 1008 Modakams
                   to Lord Maha Ganapati)
11:00AM - Procession of Kalasas by Devotees
11:15AM - 108 Kalasa Milk (Ksheera) Abhishekam to Sri Ganapati Utsava Murti
12:30PM - Sri Maha Ganapati Ratha Yatra
01:30PM - Maha Harathi and Prasad
03:00PM - Bala Ganapati Puja by Children
04.00PM - Kala Srushti Music Festival
04:30PM – 8:00 PM Archana to Maha Ganapati


View Event →
Grand Visarjan Celebrations
Sep
22
9:00 AM09:00

Grand Visarjan Celebrations

Note: Visarjan (hindi) is also referred to as Nimmajanam (Sanskrit)

09:30 AM - Maha Sankalpam
10:15 AM - Sri Maha Ganapati Homam
11:00 AM - Kalasa Uthapanam and Procession
11:15 AM - Sri Maha Ganapati Abhishekam
01:00 PM - Sri Maha Ganapati Visarjan and Vishvaroopa
                   Ganapati Procession
02:00 PM - Archana, Maha Harahthi and Prasad
03:30 PM - Kala Shrusti Music Festival

 

View Event →

Aadi Pooram Celebrations
Aug
12
11:00 AM11:00

Aadi Pooram Celebrations

Sri Visalakshi Abhishekam and Offering of Bangles to Sri Visalakshi
11:00am - Sankalpam

11:15am - Special Abhishekam to Sri Visalakshi

11:45am - Sri Lalitha Sahasranama Puja by Suvasinis(ladies)

12:30pm - 51 Suvasinis and 11 Kanya Pujas

1:15pm - Sri Visalakshi Archana

2:00pm - Maha Harathi and Prasad

View Event →
Lord Siva Sahasra Kalasabhishekam and Lord Srinivasa Ashta Dhravya Abhishekam
Feb
17
8:00 AM08:00

Lord Siva Sahasra Kalasabhishekam and Lord Srinivasa Ashta Dhravya Abhishekam

8:00AM - Sankalpam and Ganapati Puja
8:30AM - Sri Purusha, Narayana and Sri Sukta Parayana Sahita Srinivasa Ashta Dhravya Abhishekam
9:45AM - Mahanyasam Parayanam
11:00AM - Ekadasa Rudra Sahasra Kalasabhishekam to Lord Siva     
1:00PM - Special Lord Srinivasa Archana
1:30PM - Rudra Trisathi Archana
2:00PM - Maha Harathi and Prasad
               

View Event →
Maha Shiva Rathiri Celebrations
Feb
13
to Feb 14

Maha Shiva Rathiri Celebrations

07:00pm - Mahanyasam Parayanam
08:30pm - Ekadasa Rudra Abhishekam to Lord Shiva & Prathama Kala Shivaratri Puja – Abhishekam with 108 Conches
10:00pm - Rudra Trisathi Archana
10:30pm - Maha Arathi and Prasad
11:00pm - Dwiteeya Kala Shivaratri Puja - Lagunyasa Rudra Shiva Abhishekam
11:45pm - Thriteeya Kala Shivaratri Puja - Lagunyasa Rudra Shiva Abhishekam

 

View Event →